umowa

Rezerwacji jachtów można dokonywać telefonicznie na numer 601-053-552, bądź też mailowo: info@czarterpowidz.pl

Warunkiem dokonania rezerwacji jest dokonanie przedpłaty przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto właściciela.

 

 Maciej Krajka

 

mBank 17 1140 2004 0000 3402 7562 4876
 
 

 

UMOWA NAJMU JACHTU

Zawarta w dniu.................  pomiędzy: Maciejem Krajka, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą CZARTER POWIDZ,  reprezentowanym przez................................................................./ na podstawie pełnomocnictwa/ zwanym dalej „wynajmującym” 

a ................................................................................................................., zamieszkałym ........................................................................... ul. ................................................................................., nr dowodu osobistego ............................................................ oraz .............................................. zwanym dalej najemcą 

1. Przedmiot najmu 

1.1 Przedmiotem najmu jest jacht typu ................................................................... 

  1. Jacht przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych na akwenie Jeziora Powidzkiego i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen.

  2. Wynajmujący oświadcza, że jacht zostanie wydany w stanie kompletnym, zdolnym do żeglugi.

  3. Jacht nie może być oddany w podnajem, ani wykorzystywany w celach zarobkowych. 

2. Czas trwania umowy

2.1 Umowa najmu zawarta jest na czas określony 

od dnia …..................., od godz................... 

do dnia …..................., do godz................... 

 1. Wydanie i zwrot jachtu nastąpi w przystani jachtowej w Powidzu, w ośrodku Łazienki.

 2. Wynajmujący jest zobowiązany wydać najemcy jacht w terminie rozpoczęcia umowy oraz dokonać odbioru jachtu od najemcy w terminie zakończenia umowy.

 3. Najemca jest zobowiązany dokonać odbioru jachtu w terminie rozpoczęcia umowy oraz przekazać jacht wynajmującemu w terminie zakończenia umowy w stanie niepogorszonym.

 4. Wydanie i zwrot jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (protokół zdawczo – odbiorczy z wydania najemcy jachtu przy rozpoczęciu umowy – zał. nr 1, protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania wynajmującemu przez najemcę jachtu po zakończeniu umowy – zał. nr 2) jachtu, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Szczegółowe wyposażenie oraz stan techniczny jachtu, zarówno w momencie przekazanie jachtu najemcy przez wynajmującego w momencie rozpoczęcia umowy jak i w momencie przekazania jachtu wynajmującemu przez najemcę w momencie zakończenia umowy określa protokół zdawczo – odbiorczy. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez najemce do protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego w momencie umowy najmu. W przypadku sporu będzie się przyjmować, że jacht został najemcy wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo – odbiorczym.

 5. Jacht powinien być zwrócony czysty i wysprzątany, przy czym najemca może zlecić wynajmującemu wykonanie tych czynności za opłatą w wysokości 80 PLN. Do zapłaty powyższej opłaty najemca zobowiązany będzie również w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania powyższego obowiązku.

 6. Wynajmujący nie odpowiada za nie wydanie jachtu w terminie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.

 7. Przed wydanie jachtu najemcy, najemca jest zobowiązany do przedstawienia wynajmującemu patentu żeglarskiego lub książeczki żeglarskiej z wpisem stopnia żeglarskiego osoby prowadzącej jacht oraz przekazania wynajmującemu kserokopii tego dokumentu. Nie wykonanie przez najemcę powyższych obowiązków powoduje rozwiązanie umowy bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia.

 8. W przypadku nie wydania jachtu w terminie rozpoczęcie umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy, a nie powodujących rozwiązanie umowy według wcześniejszych postanowień, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez najemcę przez cały okres na który została zawarta umowa.

 9. W przypadku przygotowania jachtu w dniu rozpoczęcia umowy, a przed godziną rozpoczęcia jacht może być wydany najemcy wcześniej bez dodatkowej opłaty.

  3. czynsz najmu

  3.1 Czynsz najmu za okres trwania umowy wynosi..............................................PLN słownie.................................................................. brutto 

  1. płatność będzie dokonywana gotówką w dniu podpisania umowy

  2. w przypadku nieuiszczenia kwoty o której mowa w punkcie 3.1 umowy umowa ulega rozwiązaniu.

  3. Najemca zapłaci wynajmującemu kare umowną za opóźnienie w zwrocie jachtu z przyczyn leżących po stornie najemcy w kwocie:

   - 20 (dwadzieścia) PLN przy opóźnieniu do jednej godziny

   - 50 (pięćdziesiąt) PLN przy opóźnieniu powyżej jednej godziny do trzech godzin

   - 100 (sto) PLN przy opóźnieniu powyżej trzech godzin do sześciu godzin

   - 200 (dwieście) PLN przy opóźnieniu powyżej seściu godzin do szesnastu godzin

   - dodatkowych 200 (dwieście) PLN po upływie szesnastu godzin za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

   4. Warunki używania jachtu i odpowiedzialność

   4.1 Jacht może być użytkowany wyłącznie przez osobę posiadającą wymagany prawem uprawnienia do prowadzenia ładzi żaglowych. Jacht powinien być użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa dobrej praktyki żeglarskiej i dobrych obyczajów. Wynajmujący nie odpowiada za przestoje jachtu wynikające z winy najemcy i osób którym najemca jacht powierza

   4.2 ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża najemcę od chwili wydania mu jachtu przez wynajmującego przy rozpoczęciu umowy do chwili przekazania jachtu przez najemcę wynajmującemu po zakończeniu umowy.

   4.3 Najemca ponosi odpowiedzialność za jacht od chwili jego nadania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne jak i osób którym jacht powierza.

   4.4 Jacht nie posiada ubezpieczenia OC, najemca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie wobec wynajmującego i osób trzecich za powstałe szkody w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających przez najemcę i osoby którym najemca jacht powierza. W sytuacji nie posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia łodzi żaglowych przez najemcę i osoby, którym najemca jacht powierza, niedopełnienia przez najemcę i osoby którym najemca jacht powierza obowiązku wynikających z umowy.

   4.5 Wszelkie usterki, kolizje, wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie najemca powinien niezwłocznie zgłosić wynajmującemu na podany wcześniej numer telefonu oraz sporządzić szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez najemcę odpowiedzialnych służb i instytucji.

   4.6 W przypadku utraty lub uszkodzenia wyposażenia lub elementów jachtu najemca zapłaci wynajmującemu odszkodowanie w pełnej wysokości wartości odtworzenia ustalonej przez wynajmującego. Należności określone w zdaniu poprzedzającym są wymagalne w dniu zwrotu jachtu.

   4.7 W przypadku przekazania przez najemcę jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, najemca, obok pokrycia szkód stosownie do postanowień 4.6 będzie zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez wynajmującego na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji przez cały okres wyłączenia jachtu z eksploatacji do czasu przywrócenia jachtu do stanu umożliwiającego dalszą eksploatację.

   4.7 Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają najemce przy czym nie mogą powodować uszkodzenia jachtu.

   5. Postanowienia dodatkowe

   5.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   5.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy o umowie najmu.

   5.3 Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego sądowi powszechnemu.

   5.4 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   5.5 Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji jachtu w bazie danych wynajmującego, utworzonej wyłącznie na potrzeby najmu jachtów oraz na przesłanie najemcy materiałów reklamowych. Najemca zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełniania tych danych.

 

 

 

Wynajmujący                                                        Najemca

 

Prognoza pogody
Powidz
Kontakt